Regulamin Portalu

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://bazafunduszy.eu/ zwanego dalej „Portalem”.
  2. Administratorem strony http://bazafunduszy.eu/ jest:

   Barter Network Marcin Mazurek
   Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29,
   50-078 Wrocław
   NIP: 8992416617
   REGON: 021945589
   email: info@bazafunduszy.eu
   tel. 504 105 947

  3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  4. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
  5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://bazafunduszy.eu/.
  6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 2. Definicje
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, który świad
  3. Baza ogłoszeń – internetowa baza danych w której prezentowane są ogłoszenia dotyczące informacji o funduszach unijnych.
  4. Panel Użytkownika – zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Użytkownika na łamach portalu.
  5. Administrator Portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby http://bazafunduszy.eu/.
  6. Portal – strona i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem http://bazafunduszy.eu/.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  9. Umowa – podstawa świadczenia usług przez Administratora wobec Partnera.
  10. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 3. Techniczne warunki korzystania z Portalu
  1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
   • dostęp do sieci Internet – minimalna przepustowość: dowload 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
   • przeglądarka internetowa z obsługą Java Script, ActiveX
   • adres poczty email.
  2. Portal zbiera informacje zawarte w Plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik decyduje o stosowaniu Plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z Plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://bazafunduszy.eu/ stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Rejestracja w Portalu
  1. 1. Użytkownik w celu założenia konta na Portalu, dokonuje rejestracji poprzez:
   • podanie adres e-mail, imienia i nazwiska, adresu;
   • zapoznanie i akceptacje regulaminu;
  2. Na adres e-mail podany w formularzu wysyłany jest link aktywacyjny.
  3. Użytkownik, który wypełni obowiązki wymienione w pkt. 1, loguje się za pomocą wpisania w formularz loginu i hasła.
  4. Użytkownik Instytucjonalny loguje się za pośrednictwem loginu i hasła przesłanego przez Administratora po podpisaniu Umowy.
  5. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  6. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
  7. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
  8. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
   • zmiany swoich danych;
   • zmiany swojego hasła;
   • edycji profilu;
   • usunięcia konta;
  9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem osobom należycie umocowanym przez podmiot do działania w jego imieniu.
  10. Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Portalu.
  11. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników lub Portalu.
 5. Zakres funkcjonowania Portalu
  1. W ramach działalności Portalu, Administrator m.in.:

   • Informuje Użytkowników o dotacjach;
   • Informuje Użytkowników o ofercie Partnerów;
   • Przekazuje oferty odpłatnie Partnerom jako tzw. Leady;
   • Przeprowadza ankiety wśród użytkowników;
   • Sprzedaje produkty i usługi własne oraz Partnerów.
  2. Informacje o dotacjach automatycznie trafiają do bazy ogłoszeń Portalu oraz przesyłane są do Użytkownika według preferencji wskazanych w formularzu.
  3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość przeglądania ofert w Portalu, które pochodzą z określonego obszaru.
  4. Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail powiadomienia o nowych ofertach.
  5. Użytkownik korzysta z zasobów Portalu dobrowolnie.
 6. Prawa i Obowiązki Użytkownika
  1. Zarejestrowany Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość nieodpłatnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu.
  2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
  3. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
  4. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika treści:
   • bezprawnych,
   • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,
   • fałszywych lub mylących,
   • naruszających prawa osób trzecich,
   • rozpowszechniających spam,
   • zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla Portalu,
   • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.
  5. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
  6. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  7. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@bazafunduszy.eu.
  8. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 7. Prawa i Obowiązki Administratora
  1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
  2. Portal ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
  3. Administrator Portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej o każdej porze.
  4. Portal NIE ponosi odpowiedzialności za:
   • brak pojawienia się ogłoszeń o dotacjach na wskazanym przez Użytkownika obszarze Polski(województwo) lub terytorium RP, a które to nie zostały ogłoszone i tym samym nie pojawiły się na łamach Portalu;
   • brak ofert Partnera;
   • z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Portalu pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.
  5. Użytkownikowi nie przysługują prawa roszczenia, w przypadkach określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału.
  6. Administrator Portalu ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
   • uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
   • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu;
   • po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkowników informacji lub danych/oświadczeń niezgodnych prawdą.
  7. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości ich charakteru.
  8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
  9. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania Użytkownika do zaprzestania tych działań.
  10. W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
  11. Portal udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.
 9. Reklamacja świadczonych usług drogą elektroniczną
  • Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  • Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
 10. Rezygnacja ze świadczonych usług
  • Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
  • Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
   • Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu;
   • Utracie uprawnień, których posiadanie stanowi warunek korzystania z Poratalu;
   • Użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne;
   • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
   • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
  • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
  • Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. Pozostałe
  1. Regulaminy są dostępne pod adresem: www.bazafunduszy.eu.
  2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.